Cel i zakres

Porozumienie burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat tej inicjatywy w UE: jej historię, misję i wizję oraz osiągnięcia w liczbach.

Wizja sygnatariuszy

SigningSygnatariusze popierają wspólną wizję do roku 2050: przyspieszenie dekarbonizacji na swoich terytoriach, wzmocnienie swoich możliwości przystosowania się do nieuniknionych zmian klimatu oraz umożliwienie obywatelom dostępu do pewnej, zrównoważonej i ekonomicznej energii.

Zobowiązania sygnatariuszy

Miasta sygnatariusze zobowiązują się do działania w celu wsparcia procesu realizacji unijnego celu polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych.

Aby możliwe było przełożenie politycznych zobowiązań na praktyczne środki i przedsięwzięcia, sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przesłania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) w ciągu dwóch lat od daty podjęcia przez władze lokalne decyzji o przystąpieniu. W planie tym powinny być określone podstawowe działania, których podjęcie jest planowane. Plan zawiera bazową inwentaryzacja emisji służącą do śledzenia działań związanych ze zmniejszeniem wpływu na środowisko oraz ocenę ryzyka klimatycznego i podatności. Strategia przystosowania do zmian klimatycznych może stanowić część planu SECAP lub może zostać opracowana i przyjęta w postaci oddzielnego dokumentu. Odważne zobowiązanie polityczne stanowi początek długoterminowego procesu, a miasta podejmują się informować co dwa lata o procesie realizacji planu.