Przystąp jako wspierający

Porozumienie Burmistrzów łączy wszystkie poziomy zarządzania oraz organizacje wspierające, agencje i stowarzyszenia, które chcą przystąpić do inicjatywy, aby przyspieszyć lokalne działania w zakresie klimatu i energii. Poniżej podajemy informacje dotyczące przyłączenia się do naszej inicjatywy.

Wspierający Porozumienie to organizacje typu no-profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, grupy, lokalne i regionalne agencje energetyczne itp.) mające możliwość promowania Porozumienia Burmistrzów oraz mobilizowania i wspierania swoich członków i/lub lokalnych władz w celu realizacji zamierzeń Porozumienia Burmistrzów.

Podejmują one działania na swoim terytorium i w zakresie swojej specjalizacji (np. w dziedzinie energii, środowiska, wody, powietrza itd.) oraz na różnych poziomach sprawowania władzy (np. na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym), aby promować inicjatywę Porozumienia Burmistrzów i wspierać jego sygnatariuszy. Dysponując specjalistyczną wiedzą w zakresie ram regulacyjnych, prawnych i finansowych, niezależnie od tego, czy funkcjonują na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, czy europejskim, udzielają oni idealnie dostosowanych do potrzeb sygnatariuszy porad i określają możliwości spotęgowania efektu przy wykorzystaniu istniejących inicjatyw.


Kto może wziąć udział?

Wspierającymi Porozumienie mogą zostać grupy i stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, europejskie federacje oraz lokalne i regionalne organizacje branżowe (działające w zakresie energii i/lub ochrony środowiska).

Lista Wspierających 

Jak przystąpić?

Grupy samorządów zainteresowane uzyskaniem statusu wspierającego Porozumienie powinny podjąć następujące czynności: 

N.B. Większość agencji i ich sieci mogą kwalifikować się i będą zachęcane do podpisania zobowiązania do zobowiązań i do aktywnego wspierania inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów", z wyjątkiem agencji nastawionych na zysk, z mandatem po projekcie i najczęściej prywatnie sfinansowane. Jednak decyzja zostanie podjęta w każdym przypadku z osobna, a uprawnienia można sprawdzić za pośrednictwem centrum pomocy technicznej.

KROK 1

Wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny on-line, aby możliwe było wstępne sprawdzenie możliwości przyjęcia do grona wspierających

KROK 2

Wypełnić i podpisać zobowiązanie przesłane przez biuro Porozumienia Burmistrzów (po potwierdzeniu, że kandydat ma prawo zostać wspierającym)

KROK 3

Po otrzymaniu należycie wypełnionego i podpisanego zobowiązania biuro Porozumienia Burmistrzów utworzy profil internetowy organizacji. Dzięki niemu możliwy będzie aktywny udział w społeczności Porozumienia Burmistrzów oraz ułatwi on wspieranie powiązanych z nim sygnatariuszy.

Dlaczego warto się przyłączyć?

Kiedy przystąpić?

Wspierający Porozumienia mogą przystąpić do Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii w dowolnym czasie, wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony w prawej części tej strony.