Materiały w zakresie przystosowania

Materiały w zakresie przystosowania

Biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie często we współpracy z instytucjami europejskimi lub krajowymi oraz innymi zainteresowanymi stronami oferuje wsparcie online i offline, a także umożliwia sygnatariuszom uczenie się od siebie nawzajem. Niezależnie od tego, czy prace nad przystosowaniem się do zmian klimatu są dopiero rozpoczynane, czy też plan w zakresie przystosowania jest już wdrażany lub monitorowany, społeczność Porozumienia służy swoją pomocą.

Narzędzie wspierające miejskie działania przystosowawcze opracowane wspólnie przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie i Europejską Agencję Środowiska stanowi dla społeczności Porozumienia ważny materiał w zakresie przystosowania. Pomaga ono w przejściu wszystkich kroków niezbędnych do opracowania i wdrożenia strategii w zakresie przystosowania i odsyła do cennych materiałów i narzędzi poradnikowych. Zostało ono przetestowane i zatwierdzone przez miasta sygnatariuszy Porozumienia.

  uast logo 0 uast2

 CoM Adaptation webinars

 

Przydatne łącza

Dalsze wskazówki można znaleźć w instrukcji dotyczącej planów SECAP, natomiast szablon informacyjny i instrukcje pomagają sygnatariuszom Porozumienia nadać odpowiednią strukturę ich działaniom w zakresie przystosowania do zmian klimatu.

Przeglądarka map przystosowania miast ma na celu przedstawienie obecnych i przyszłych zagrożeń klimatycznych stających przed europejskimi miastami, podatności miast na te zagrożenia oraz ich zdolności przystosowawczych. Przeglądarka map służy zbieraniu informacji z różnych źródeł na temat obserwowanego i prognozowanego rozmieszczenia przestrzennego i intensywności wysokich temperatur, powodzi, niedoboru wody i pożarów.

Otwarta platforma stworzona z myślą o różnych potrzebach i zainteresowaniach — od obszaru nauki, polityki i praktyki; sektora publicznego, prywatnego i wolontariatu; dużych i małych organizacji, a także osób fizycznych tworzących bazę danych wiedzy, w której zbierane są najnowsze poglądy na temat kapitału naturalnego, usług ekosystemowych i rozwiązań opartych na przyrodzie.

W obszarze o ograniczonym dostępie społeczności Porozumienia można kontaktować się z innymi osobami za pomocą forów dyskusyjnych oraz znajdować dalsze materiały dostępne w bibliotece Porozumienia. Serwis MyCovenant zawiera także specjalny moduł e-learningowy dotyczący przystosowania do zmian klimatu, a dzięki narzędziu edukacyjnemu służącemu do wzajemnej nauki można prosić o pomoc inne osoby.